Afspraken mogelijk tot 22:00
tot 180 dagen garantie
Klaar terwijl je wacht
Algemene gebruiksvoorwaarden GSMstudent

Klachten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op via bericht of telefonisch zijn omschreven.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijs vermeld op de website, of de prijs opgegeven bij de prijsopgave. De prijs is opgebouwd uit het aantal arbeidsuren, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Stoppen of doorgaan

3. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming genoemd in artikel 2, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

4. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door GSMstudent en betaalt dan de onderzoekskosten. GSMstudent stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

5. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Vervangend product

6. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

Kwaliteit

7. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt GSMstudent de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.

Aansprakelijkheid

8. GSMstudent is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

Garantie

9. GSMstudent geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 90 dagen m.u.v. reparatie op Apple producten hiervoor geldt een garantie van 180 dagen. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

10. Wanneer binnen de garantieperiode de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Verlies van data

11. GSMstudent is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan GSMstudent opstuurt of langsbrengt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet afgehaalde producten

13. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Geschillen

14. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

Geschillenoplossing door de rechter

15. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. GSMstudent blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

16. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de GSMstudent zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
Gebruiksvoorwaarden - GSMstudent